วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

โครงการวิจัยคุณภาพการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนขนาดเล็ก

รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการวิจัยคุณภาพการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนขนาดเล็ก
1.โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก อ.บัวเชด
2.โรงเรียนบ้านจารย์ อ.กาบเชิง
3.โรงเรียนสตรีวิทยาสมาคม (บ้านขยอง)อ.สังขะ
4.โรงเรียนบ้านลำดวนพัฒนา อ.ปราสาท